بازگشت

دکتر میثم شفیعی

  . مدرس عمومی درس های:

جغرافیا ، الزامات محیط کار ، انسان محیط زیست

تفکر و سواد رسانه ای ، سلامت و بهداشت

دکتر اکبر حیدریان

  . مدرس عمومی درس های:

فارسی ۱ ، فارسی ۲ ، فارسی ۳

مهندس مصطفی نماینده

  . مدرس عمومی درس های:

کاربرد فناوری های نوین ، کارگاه نوآوری ، مدیریت تولید

جناب رحمانی خلیلی

  . مدرس عمومی درس های:

دینی ۱ ، دینی ۲ ، دینی ۳ ، 

عربی ۱ ، عربی ۲ ، عربی ۳

جناب محمد صباغ

  . مدرس عمومی درس های:

زبان انگلیسی ۱ ، زبان انگلیسی ۲ 

جناب محمدرضا خسروی

  . مدرس عمومی درس های:

علوم اجتماعی ، مدیریت خانواده ، تاریخ معاصر

جناب مصطفی سادات

  . مدرس عمومی درس های:

اخلاق حرفه ای ، آمادگی دفاعی

جناب محمد اسدی

  . مدرس عمومی درس های:

ورزش و آمادگی جسمانی

جناب علی غفاریان

  . مدرس عمومی درس های:

ریاضی ۱ ، ریاضی ۲ ، شیمی

مهندس حسین احمدنیا

  . مدرس عمومی درس های:

فیزیک