» مدرسین عمومی

به وبسایت هنرستان صنعت و هنر خوش آمدید

دکتر میثم شفیعی اردستانی
دکتر میثم شفیعی مدرس عمومی درس های: جغرافیا ، الزامات محیط کار ، انسان و محیط زیست ، تفکر و سواد رسانه ای ، سلامت و بهداشت
دکتر اکبر حیدریان
دکتر اکبر حیدریان مدرس عمومی درس های ادبیات: فارسی ۱ ، فارسی ۲ ، فارسی ۳
مهندس مصطفی نماینده
مهندس مصطفی نماینده مدرس عمومی درس های: کاربرد فناوری های نوین ، کارگاه نوآوری ، مدیریت تولید
مهندس رحمانی خلیلی
مهندس محمدحسین رحمانی مدرس عمومی درس های: دینی ۱ ، دینی ۲ ، دینی ۳ ، عربی ۱ ، عربی ۲ ، عربی ۳
مهندس صباغ
جناب محمد صباغ مدرس عمومی درس های: زبان انگلیسی ۱ ، زبان انگلیسی ۲
مهندس محمد رضا خسروی
جناب محمدرضا خسروی مدرس عمومی درس های: علوم اجتماعی ، مدیریت خانواده ، تاریخ معاصر
مهندس مصطفی سادات
جناب مصطفی سادات مدرس عمومی درس های: اخلاق حرفه ای ، آمادگی دفاعی
جناب محمد اسدی
جناب محمد اسدی مدرس عمومی درس های: تربیت بدنی و آمادگی جسمانی
مهندس علی غفاریان
جناب علی غفاریان مدرس عمومی درس های: ریاضی ۱ ، ریاضی ۲ ، شیمی
مهندس حسین احمدنیا
مهندس حسین احمدنیا مدرس عمومی درس های: فیزیک