بازگشت

مهندس جمیل صاحبی

. مدرس تخصصی رشته کامپیوتر

 

مهندس مصطفی نماینده

 مدرس تخصصی رشته کامپیوتر 

 

مهندس عادل رنجبر

. مدرس تخصصی رشته معماری 

 

مهندس حسین احمدنیا

 مدرس تخصصی رشته معماری 

مهندس رامین احمدی

. مدرس تخصصی رشته تاسیسات 

 

مهندس سینا علیزاده

. مدرس تخصصی رشته تاسیسات