» مدرسین تخصصی

به وبسایت هنرستان صنعت و هنر خوش آمدید

مهندس  جمیل صاحبی
مهندس جمیل صاحبی مدرس تخصصی رشته کامپیوتر
مهندس مصطفی نماینده
مهندس مصطفی نماینده مدرس تخصصی رشته کامپیوتر
مهندس عادل رنجبر
مهندس عادل رنجبر مدرس تخصصی رشته معماری
مهندس حسین احمدنیا
مهندس حسین احمدنیا مدرس تخصصی رشته معماری
مهندس سینا علیزاده صنعتی
مهندس سینا علیزاده مدرس تخصصی رشته تاسیسات
مهندس رامین احمدی
مهندس رامین احمدی مدرس تخصصی رشته تاسیسات