» تیم مدیریتی

به وبسایت هنرستان صنعت و هنر خوش آمدید

مهندس امیرگیلکی
مهندس علی اصغر امیرگیلکی موسس هنرستان صنعت و هنر
مهندس مرتضی کاظمی
مهندس سید مرتضی کاظمی مدیر هنرستان صنعت و هنر
مهندس آرمان یاقوتی نیت
مهندس آرمان یاقوتی نیت مدیر هنرستان صنعت و هنر
مهندس محمد خردادزاده
مهندس محمد خرداد زاده معاون آموزشی
مهندس مصطفی کیانی
مهندس مصطفی کیانی کارشناس اداری
مهندس مهرپوران
مهندس امید مهرپوران معاون اجرایی
مهندس  جمیل صاحبی
مهندس جمیل صاحبی معاون پرورشی
مهندس رامین احمدی
مهندس رامین احمدی معاون فنی
جواد منتظری
جناب جواد منتظری خدمات