بازگشت

مهندس علی اصغر امیرگیلکی

  . موسس هنرستان صنعت و هنر 

 

مهندس سید مرتضی کاظمی

  . مدیریت هنرستان صنعت و هنر

مهندس آرمان یاقوتی نیت

 . مدیریت هنرستان صنعت و هنر

مهندس محمد خرداد زاده

. معاون آموزشی

مهندس مصطفی کیانی

. کارشناس اداری

مهندس امید مهرپوران

. معاون اجرایی

مهندس جمیل صاحبی

. معاون پرورشی

مهندس رامین احمدی

. معاون فنی