» بازدید علمی هنرجویان کامپیوتر از نمایشگاه بین المللی آی تکس ۲۰۲۳

به وبسایت هنرستان صنعت و هنر خوش آمدید

بازدید علمی هنرجویان کامپیوتر از نمایشگاه بین المللی آی تکس ۲۰۲۳